Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag: kalenderdag, mits er niet vermeld staat werkdag.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Team Streethockey en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Team Streethockey.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Team Streethockey aangaat.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Team Streethockey en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Team Streethockey VOF
handelend onder de naam/namen: Team Streethockey

Postadres:
Mozartstraat 88
6661 BN, Elst (GLD)

Telefoonnummer Luuk: +31 6 23338176 (lokaal tarief)
Telefoonnummer Leen: +31 6 42635778 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: werkdagen tussen 9:00 & 17:00 uur
E-mail informatie diensten: info@teamstreethockey.com
Email informatie aankopen webshop: sales@teamstreethockey.com

KvK-nummer: 70853266
Btw-identificatienummer Nederland: NL858485394B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Team Streethockey en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Team Streethockey en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Team Streethockey gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Team Streethockey niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Team Streethockey zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Team Streethockey is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Team Streethockey passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Team Streethockey daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Team Streethockey zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
   a. het E-mailadres van Team Streethockey waar de consument met klachten terecht kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en de betalingstermijn.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Team Streethockey mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in artikel 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij diensten die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Team Streethockey mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in artikel 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

  1. Indien Team Streethockey de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, in overeenstemming met de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien Team Streethockey de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uitsluiting van herroepingsrecht

Team Streethockey kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Team Streethockey dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 8– De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Team Streethockey geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Aankopen producten via internetsite

In artikel 9 zullen de algemene voorwaarden worden beschreven die van toepassing zijn op de van producten van Team Streethockey en alle processen die hiermee gepaard gaan.

Artikel 9.1 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 9.1.1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Team Streethockey hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9.2 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Team Streethockey.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 6.2 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Team Streethockey.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Team Streethockey verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Team Streethockey niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Team Streethockey aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9.3 – Verplichtingen van ondernemer bij herroeping

   1. Als Team Streethockey de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
   2. Team Streethockey vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Team Streethockey mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. Team Streethockey gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Team Streethockey de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9.4 – Garantie

   1. Team Streethockey staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Team Streethockey er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Team Streethockey hanteert een garantie periode van 30 dagen.
   3. Team Streethockey is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Team Streethockey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
   4. Indien Team Streethockey om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
   5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

– Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Team Streethockey of de fabrikant zijn verricht;

– Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

   1. De consument is gehouden Team Streethockey te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Team Streethockey zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
   2. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
   3. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de consument. Team Streethockey streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de consument niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
   4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de consument deze onderzoekskosten 30 dagen na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Team Streethockey.
   5. Een door Team Streethockey, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Team Streethockey kan doen gelden indien Team Streethockey is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9.5 – Levering en uitvoering

   1. Team Streethockey zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Team Streethockey kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Team Streethockey geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Team Streethockey het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Team Streethockey tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Team Streethockey bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   6. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 9.6 – Betaling

   1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:

– iDeal

Team Streethockey kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

   1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.
   4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Team Streethockey is gewezen op de te late betaling en Team Streethockey de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Team Streethockey gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Team Streethockey kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Diensten

In Artikel 10 worden de algemene voorwaarden beschreven die Team Streethockey stelt wat betreft het verlenen van diensten en alle processen die daarbij gepaard gaan.

Artikel 10.1 – Offerte

   1. De consument kan bij interesse voor een dienst, die Team Streethockey op hun website aanbiedt, te allen tijde een vrijblijvende offerte aanvragen. Deze offerte dient aangevraagd te worden via de website van Team Streethockey door middel van het invullen van het aanvraagformulier.
   2. Team Streethockey zal te allen tijde bij ontvangen van het aanvraagformulier binnen 5 werkdagen een digitale ontvangstbevestiging sturen met daarin de verwachtte tijd, voor de consument de offerte digitaal kan verwachten.
   3. De consument is verplicht voor de op de offerte aangegeven responsdatum (datum inclusief), mits niet anders overeengekomen, een akkoord of afwijzing aan Team Streethockey door te geven op de aan de consument gestuurde offerte. Komt er voor de aangegeven responsdatum geen akkoord noch afwijzing, zal Team Streethockey de offerte als afgewezen beschouwen en zal de consument bij interesse een nieuwe offerte aan moeten vragen.
   4. Na ontvangst van akkoord (gestuurd door de consument of een vooraf vastgestelde derde) op de offerte, is de overeenkomst tot stand gekomen. Hiervan zal Team Streethockey een reserveringsbevestiging sturen met hierbij een overzicht van de overeengekomen zaken. Daarnaast worden de volgende punten toegevoegd:
    a. het email-adres van de Team Streethockey waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst; en de wijze van betaling met betalingstermijn;
    d. de vereisten voor annulering van de dienst.
   5. Na ontvangst van afwijzing (gestuurd door de consument of een vooraf vastgestelde derde) op de offerte, zal Team Streethockey een ontvangstbevestiging van de afwijzing sturen en de consument vragen naar de reden van afwijzing, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 10.2 – Betaling

   1. Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na ontvangst van factuur van Team streethockey (mits niet anders overeengekomen).
   2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Team Streethockey is gewezen op de te late betaling en Team Streethockey de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 10.3 – Gedragsregels

   1. De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke instructies van Team Streethockey in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Team Streethockey nageleefd wenst te zien tijdens het uitvoeren van de gestelde dienst op de Overeenkomst.
   2. De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Team Streethockey in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Team Streethockey van (voortzetting van) de dienst worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer.
   3. De deelnemer stemt toe dat foto’s en video’s gemaakt tijdens de dienst door Team Streethockey met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast kunnen deze foto’s en/of video’s op social media (zoals Facebook en Instagram) worden gepost.

Artikel 10.4 – Aansprakelijkheid van Team Streethockey

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. Team Streethockey aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Team Streethockey – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan Team Streethockey, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Artikel 10.5 – Aansprakelijkheid van opdrachtgever

   1. De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Team Streethockey en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen – begaan door de Deelnemer.
   2. De Opdrachtgever zal Team Streethockey vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 10.6 – Overmacht Team Streethockey

Indien Team Streethockey door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Team Streethockey gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

Artikel 10.7 – Annulering

   1. Annulering geldt alleen nadat de termijn van het herroepingsrecht op de dienst is verlopen. Zie artikel 3.4 herroepingsrecht.
   2. Bij annulering van de Overeenkomst tot 4 weken voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever 10 % van de totale kosten verschuldigd aan Team Streethockey.
   3. Bij annulering van de Overeenkomst tot 2 weken voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever 25 % van de totale kosten verschuldigd aan Team Streethockey.
   4. Bij annulering van de Overeenkomst tot 1 week voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever 50% van de totale kosten verschuldigd aan Team Streethockey.
   5. Bij annulering van de Overeenkomst na 1 week voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever de totale kosten verschuldigd aan Team Streethockey.
   6. De Opdrachtgever kan het annuleringsrisico van te voren afkopen tegen een vergoeding van 5% van de totale kosten.

Artikel 10.8 – Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van de dienst nog een week door Team Streethockey bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Team Streethockey gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

Artikel 10.9 – Verzekering

Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor de Deelnemer een reis- ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van de Dienst.

Artikel 10.10 – Uitsluitingen

Team Streethockey verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terreur.

Artikel 11 – Klachtenregeling

  1. Team Streethockey beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Team Streethockey.
  3. Bij Team Streethockey ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Team streethockey binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De consument dient Team Streethockey in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

  1. Team Streethockey zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
  2. Team Streethockey neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Team Streethockey mag te allen tijde haar Algemene Voorwaarden wijzigen mits zij daarbij bij eerder gesloten overeenkomsten de Algemene voorwaarden laat gelden die op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht waren.